Atsitiktiniai sutapimai? – arba ne atsitiktiniai...

on .

Pranešimai ateina tam tikroje informacijos kodavimo sistemoje iš šaltinio, kuris kažkokiu būdu susijęs su senovės Egipto ierofantais. Jeigu 1991 metų birželį ir rugpjūtį ėjo perspėjimai apie dešiniojo perversmo ga-limybę Rusijoje – nuo kairiojo pseudosocializmo į dešinįjį liberaliai-buržuazinį kapitalizmą, kurio vienok niekas iš esmės neturi statyti (posūkis į dešinę tik 30 laipsnių), tai praėjus 22 metams, kalba gali eiti apie kairįjį posūkį 180 laipsnių, tačiau šį sykį ne tik Rusijos, bet ir viso pasaulio.

Apie Putinų skyrybų kitareikšmiškumą

on .

Ir taip, mes turime reikala su grandioziniu globaliu spektakliu, pastatytu vienu metu dviejuose Rusi-jos teatrų scenose: Vienas – Sankt-Peterburge Marinkoje – „Gulbių ežeras“ su transliacija visam pasau-liui ir antrasis Kremliuje – „Esmeralda“, kurio metu ir padarytas pareiškimas apie pirmojo šalies asmens „skyrybas“

Psichtrockizmas ir pidorasingas – pavojus žmonijos egzistavimui

on .

Skaitytojo dėmesiui siūlomi užrašai papildo TSRS Vidinio Prediktoriaus darbus, su kuriais naudinga susipažinti prieš pradedant skaityti: „Liūdnas Atlantidos palikimas. Trockizmas – tai „vakar“, tačiau niekaip ne „rytoj““ (1998 – 1999 m.); „Globalizacija: naujo etapo pradžia“ (iš „Dabartinio momento“ serijos, Nr. 2 (109), 2013 m.); „Nacionalinių tarpusavio santykių problemų sprendimas Visuomenės saugumo koncepcijos rėmuose“ (2012 m., 5 skyrius. „LGBT bendruomenė ir internacizmas“)

1. Psichtrockizmas – „mentaliteto“ specifika
2. „Pidorasingas“ kaip politikos instrumentas

Globalizacija: naujo etapo pradžia

on .

„Apie dabartinį momentą“ Nr. 2 (109), 2013m.

Skaitytojo dėmesiui siūlomi užrašai papildo 1998 – 1999 metų Vidinio TSRS Prediktoriaus darbą „Liūdnas Atlantidos palikimas. Trockizmas – tai „vakar“, tačiau niekaip ne „rytoj““, su kuriuo naudinga susipažinti prieš skaitant.

Reikalo esmė – trumpai

  • Ankstesniojo globalizacijos etapo ypatybės
  • Prasidėjusiojo globalizacijos etapo ypatybės
  • Pagrindiniai dabartinės globalizacijos koncepcijų spektro komponentai
  • Globalizacijos perspektyvos jos koncepcijų daugiavariantiškumo sąlygomis

Ilgalaikė biblinio projekto vadeivų strategija kaip įveikti koraninį islamą

on .

Biblinio projekto valdytojams viena iš pagrindinių kultūrologinio pobūdžio globalaus mastelio problemų yra koraninis islamas.
Šis klausimas jiems yra svarbus dėl to, kad globalioji politinė doktrina, kurios pagrindu formuojama Vakarų politika, išplaukia iš dviejų dalykų:

  • žydų pranašumo prieš kitus žmones tezės ir reikalavimo, kad visi kiti būtų pagarbiai tolerantiški žydų atžvilgiu;
  • viso pasaulio kartu su jo gyventojais ir turtais supirkimas remiantis judėjiškos mafioziškai-korporatyvinės transnacionalinės monopolijos į palūkininkavimą.

Ir nors šitie dalykai nedeklaruojami atvirai, jie pagal nutylėjimą yra privalomai vykdomi.

Korane gi yra neigiama žydų pranašumo prieš kitus doktrina, o palūkininkavimas kategoriškai uždraustas ir traktuojamas kaip viena iš satanizmo atmainų. Nors šitas Korano teiginys nėra realizuojamas musulmoniškų šalių politinėje praktikoje, pagrįstoje biblinei vergvaldystei alternatyvia koncepcija, ir patys laikantys save musulmonais nesuvokia šito, tačiau Vakarų valdytojai supranta, kad Koranas – potencialus pavojus jų globalios valdžios režimo įsigalėjimui. Būtent tai ir kelia norą palaidoti jį istorijos praeityje.

Vienas iš „islamo problemos“ sprendimo scenarijų Vakarų valdytojams – daugiapakopis: