Ledai pajudėjo, ponai prisiekusieji posėdžiaudotai !..

led tronulsiaTaip pasakytų nemarus didysis kombinatorius Ostapas Benderis apie situaciją susiklosčiusią po Lietuvos respublikos Valstybės saugumo departamento ataskaitos už 2015 metus ir grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo paskelbimo.

Nuorodos į VSD ir AOTD ataskaitas:

   VSD 2015 metų veiklos ataskaita
   Bendras (VSD ir AOTD) 2015 metų grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas

Praėjo vos metai po neteisėtų kratų pas visuomenininkus akcijos ir Lietuvoje įvyko dar vienas, ne mažiau reikšmingas įvykis teisės taikymo praktikos požiūriu, kuris kartu tapo ir dar vienu lūžio tašku visuomenės vystymosi procese.

Migracijos krizė Europoje – „Bolivaras dviejų nepaneš“?

eu flagge4 neli BM Bayern brusselsJau daug visose MIP pateikta faktų apie šiandieninę migracijos krizę, kas ir kaip joje dalyvauja, netgi kas finansuoja, tačiau nepakankamai išaiškintos jos priežastys. Norint geriau suprasti šio analitinio straipsnio esmę bei terminologiją, rekomenduotina susipažinti su šiais straipsniais: „Ilgalaikė biblinio projekto vadeivų strategija kaip įveikti koraninį islamą“, „Ihr kampf prieš žmogiškumą“ ir „Fašistuojantis liberalų „antifašizmas““. Tad pabandykime blaiviai išnagrinėti faktus ir padaryti kuo adekvatesnę išvadą... 

KONCEPTUALI VALDŽIA IR VISUOMENĖS SAUGUMO KONCEPCIJA

Taigi, visų pirma, kodėl autoriai pasirinko tokį pavadinimą – „VISUOMENĖS SAUGUMO KONCEPCIJA“. Tai yra todėl, kad joje kalba apie VISŲ ŽMONIŲ mūsų Planetoje taikaus ir gero gyvenimo, o ne atskirų tautų ar išrinktų grupių.

„Visuomenės saugumo koncepcijos“ autoriai aiškina, kad tikrąją valdžią mūsų pasaulyje turinti asmenų grupė nuo mūsų nuslepia tikrąją pasaulio sandarą ir gyvenime mus priverčia rinktis tarp kelių melagingų „pasaulio sandaros“ modelių. Minėtos koncepcijos autorių teigimu, tokiu neteisingu pasaulio sandaros suvokimu yra to pasaulio suskirstymas į „idealizmą“ ir “materializmą“. Politizuotų mokslininkų ir kai kurių religinių autoritetų vykdomas energetinės-informacinės tikrosios pasaulio sandaros sudėtinės dalies atskyrimas nuo „materijos“, jos priskyrimas religijos sričiai (idealizmui) ir, tokiu būdu, įvykdomas tos energetinės–informacinės pasaulio sudėtinės dalies „pavertimas“ lyg ir neegzistuojančia, yra visiškas absurdas. Be to, tai yra sąmoningas visuomenės klaidinimas. Šios apgaulės pasekmė - neegzistuojančiomis paskelbiamos tokios žmogaus energetinės-informacinės savybės, kaip moralė ir sąžinė. Tai leidžia atmesti per ilgus viso pasaulio žmonijos gyvenimo tūkstantmečius pačias brangiausias, klydimų ir naujų bandymų keliu tos žmonijos atsirinktas, vertybes. Čia galima pastebėti labai įdomų faktą: kuomet tokiomis pačiomis sąlygomis bandymus daro ir tokius pačius tų bandymų rezultatus gauna dabartiniai mokslininkai – tai įvardijama kaip neabejotinos mokslo žinios. Tačiau, kuomet viso pasaulio žmonija, per milžinišką, ištisus tūkstantmečius trukusių pasikartojančių bandymų ir klydimų kiekį, išsiaiškino, kad melas bei vagystės yra tai žmonijai nepriimtina patologija, šiuolaikiniai mokslininkai viso to jokiu, pasikartojančiais bandymais patvirtintu (įrodytu), faktu nelaiko. Minėtas žmonijos patyrimas yra paliekamas egzistuoti tik tarp Dievo įsakymų, o pats Dievas paskelbiamas iš viso neegzistuojančiu. Ką tik paminėtas žmonių ydas „valdžią turintieji“ lyg ir bando reguliuoti „įstatymais“ – bet tai tik pasakaitės naiviems ir patikliems. Tikrasis pasaulio vaizdas (to vaizdo supratimas) – pasaulėžiūra - iš žmonių sąmonių visiškai „ištrinamas“ kita „pasaulio geradarių“ nesenai išrasta „supervertybe“ – „nuomonių pliuralizmu“. Vadinamasis „nuomonių pliuralizmas“ – vienalaikis daugelio nuomonių teisingumas - akivaizdžiai prieštarauja ne kažkokioms teorinėms tikrosios pasaulio sandaros prielaidoms, o mokslo ištirtam ir patvirtintam, realiai kiekvieno žmogaus smegenyse vykstančiam informacijos įsisavinimui bei išsaugojimui.

Belieka tik išsiaiškinti: kas, kaip ir kam visa tai padarė? Tame tarpe, išsiaiškinti: ką visuomenė supranta kaip "VALDŽIĄ", o kas yra "tikrąją valdžią mūsų pasaulyje turinti asmenų grupė"? Kokie šios tikrosios valdžios valdymo metodai ir, svarbiausia, kam jiems tai yra reikalinga?